CENTRUM MEDYCZNE HANSA


Centrum Medyczne HANSA to wiodący na rynku Podlaskim ośrodek specjalizujący się w wysokospecjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji medycznej dorosłych i dzieci. Naszym atutem jest wysokowykwalifikowana kadra lekarzy i fizjoterapeutów oraz nowoczesny, spełniający najwyzsze standardy sprzęt i aparatura medyczna.

Centrum Medyczne HANSA świadczy również opiekę medyczną w zakresie :

Jakość świadczonych usług jest dla nas najwyższym priorytetem, w związku z czym od 2011 posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością
ISO 9001 : 2009 we wszystkich realizowanych w naszym ośrodku zakresach świadczeń oraz od roku 2014 certyfikat ISO 14001 : 2005.


„CENTRUM MEDYCZNE HANSA REHABILITACJA” SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH CZUBEK, STEFAN STANKIEWICZ uzyskało wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-124/10 pn. „Powstanie w Centrum Medycznym Hansa wysokospecjalistycznego ośrodka rehabilitacji dzieci złożonego z poradni rehabilitacyjnej, wad postawy, wczesnej interwencji, ośrodka pobytu dziennego z zastosowaniem innowacyjnych metod i systemów terapii” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-124/10-00 z dnia 20.12.2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Inwestycja polegała na uruchomieniu ośrodka rehabilitacji dzieci, zakres rzeczowy obejmował prace remontowo- budowlane oraz zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 5 nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Centrum Medyczne Hansa – Rehabilitacja Spółka Jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz uzyskało wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-007/09 pn.: „Rehabilitacja kardiologiczna w Centrum Medycznym Hansa – szansą na szybki powrót do zdrowia pacjentów województwa podlaskiego oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej w regionie”, objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-007/09-00 z dnia 07.04.2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiebiorstwa. Inwestycja polega na: pracach remontowych, hydraulicznych, elektrycznych i stolarskich oraz zakupie wyposażenia i sprzętu. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 1 nowego miejsca pracy oraz poszerzenia oferty Centrum medycznego Hansa – Rehabilitacja o nowe usługi.

Centrum Medyczne Hansa ul. Choroszczańska 24 15-732 BIALYSTOK, tel./fax 085 651 22 89 kom. 662 22 88 86